By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

EU wil het gebruik van pesticiden halveren tegen 2030

22
.
06
Landbouw en Visserij

EU strategie om pesticiden af te bouwen

De Europese Commissie heeft plannen voorgesteld om het gebruik van pesticiden met 50% te reduceren tegen 2030. De Europese Commissie wil ook voor de eerste keer wettelijke doelstellingen vastleggen voor natuurherstel om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Deze voorstellen maken deel uit van de Europese 'boer-tot-bord' strategie die ik op zich steun.

Timing werpt vragen op

De timing van dit voorstel vind ik echter hoogst ongelukkig. Door de oorlog in Oekraïne staat voedselzekerheid wereldwijd onder druk en zal ook Europa een antwoord moeten bieden op de hongersnood in grote delen van de wereld. Hoe terecht ook de ambitie is om pesticidengebruik af te bouwen, net nu moeten we de productie niet moeilijker maken dan ze is.

Dalende trend in gebruik van pesticiden

Landbouwers leveren al ferme inspanningen om minder pesticiden te gebruiken in Europa, de laatste jaren is het gebruik van de meest schadelijke pesticiden met 26% gedaald. Ook in België zien we een dalende trend en is zwaar pesticidengebruik met 33% gezakt. Bovendien begrijp ik uit mijn vele bezoeken dat landbouwers altijd bereid zijn om minder schadelijke alternatieve producten te gebruiken als ze ook effectief zijn.

Achterpoort voor ongelijke concurrentie kan niet

Het is echter ook kwestie om de importzijde van dit verhaal aan te scherpen en een gelijk speelveld te bewaren met het buitenland: we mogen het onze eigen producenten niet lastiger maken en tegelijkertijd het achterpoortje openzetten voor producten uit derde landen waar de wetgeving op pesticiden minder streng is. Nu is het zaak om samen met de boeren aan de slag te gaan en verder het gebruik van pesticiden te verminderen, op een manier die haalbaar is en onderbouwd door de wetenschap, en rekening houdend met de voedselonzekerheid die in grote delen van de wereld heerst. We moeten uiteraard blijven inzetten op de positieve trend die we vaststellen maar we kunnen ons niet vastpinnen op doelstellingen ten koste van productiedaling, in tijden waar net anderen van ons een verhoging verwachten.

Twintig procent natuurherstel tegen 2030

De implementatie van de Europese habitatrichtlijn, die dateert van 1992, met het stikstofakkoord onder andere, zet de laatste weken politiek Vlaanderen onder hoogspanning. Vandaag stelt de Europese Commissie natuurherstelwetgeving voor die als het ware verder bouwt op die habitatrichtlijn. De ambities gaan in dit nieuwe voorstel een stuk verder. Ik pleit daarom voor een aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de situatie van verstedelijkte gebieden en beperkte open ruimte als Vlaanderen, én voor een maximale betrokkenheid van het Vlaamse middenveld bij dit voorstel, zodat binnen pakweg tien jaar als de implementatie eraan komt, Europa niet als zondebok hoeft aangewezen te worden.