By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Ondraaglijke crisis in Ethiopië

06
.
07
Buitenlandse Zaken

Als de Europese Unie als global actor iets wil betekenen en geloofwaardig wil zijn met betrekking tot haar eigen beleidsprioriteiten, dan moet ze dringend doortastender optreden in de ondraaglijke crisis in Tigray, voor de lokale bevolking en tegen de verantwoordelijken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De eenzijdig aangekondigde wapenstilstand heeft helaas meer van een militaire tactische berekening dan van een stap naar duurzame vrede of de oplossing van de humanitaire crisis. De internationale gemeenschap kan niet langer afstandelijk blijven tegenover wat er in Tigray gebeurt. In de eerste plaats kijken we hier naar de Verenigde Naties en naar de Unie die vanuit haar geloof in een multilaterale aanpak van regionale conflicten en humanitaire crisissen een voortrekkersrol te spelen heeft binnen de VN. We sporen de Raad aan om in dit verband meer zin voor daadkracht te tonen en échte besluiten te nemen.  

De humanitaire crisis moet meteen worden aangepakt, maar er moet vanuit de internationale gemeenschap ook worden geïnvesteerd in het beëindigen van het conflict; in een terugkeer naar stabiliteit en de wederopbouw van een vernietigde samenleving; en in een internationaal onderzoek naar, én een correcte berechting, van begane misdaden tegen de lokale bevolking.