By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Nieuw rapport van het Europees parlement over koolstoflandbouw

18
.
04
Landbouw en Visserij

De vele landbouwgronden in Europa zijn ook een troef in de strijd tegen klimaatverandering. Technieken zoals koolstoflandbouw kunnen daar hun steentje aan bijdragen door het risico op natuurrampen, veroorzaakt door klimaatopwarming, zoals droogte of overstromingen te beperken.

Er moet echter ook een verdienmodel aan verbonden zijn dat iets oplevert voor de boeren.  Het mag geen extra verplichting worden bovenop alle andere verplichtingen onder het GLB beleid en de Boer-tot-Bord strategie.

De Europese Commissie moet werk maken van certificering van koolstofverwijdering die werkt op het terrein en tot een win-win kan leiden voor zowel de natuur als de boer.

Daarom stemt het Europees parlement vandaag over een eigen rapport met betrekking tot duurzame koolstoflandbouw. Het rapport benadrukt een aantal speerpunten:

- De hoogste prioriteit voor de land- en bosbouwsector moet blijven liggen bij de continuïteit van de voedselvoorziening en hernieuwbare grondstoffen.

- Koolstoflandbouw kan een aanvullende en vrijwillige optie zijn voor de productiemethoden in de land- en bosbouw en dus een deel van de oplossing om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken.

- De maatregelen om te investeren in koolstofkringlopen moeten aantrekkelijk, flexibel en gemakkelijk uitvoerbaar zijn.

- Bovendien mogen via koolstofkringloop beschikbare certificaten alleen worden uitgedeeld aan die bedrijven in de landbouwwaardeketen die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de beperking van de klimaatverandering en dat zullen blijven doen, om greenwashing te voorkomen.

- De certificering van koolstofverwijdering moet zo eenvoudig mogelijk worden opgezet en mag niet leiden tot onevenredige administratieve lasten voor landbouwers en boseigenaars.

- Tot slot is het van belang om rekening te houden met de verschillende uitgangspunten en omstandigheden van de lidstaten.