Europese Volkspartij verwerpt natuurherstelwet

10
.
05
Landbouw en Visserij

De EVP-fractie wil dat de Europese Commissie het voorstel over de Europese natuurherstelwet intrekt. Het Commissie voorstel vraagt om tegen 2030 maatregelen voor natuurherstel in te voeren op ten minste 20% van de land-en zeegebieden van de Europese Unie. Dit wordt uitgebreid naar alle ecosystemen die herstel behoeven tegen 2050. De wet bouwt voort op de gekende Habitatrichtlijn, maar is niet beperkt tot de beschermde Natura2000-gebieden gezien de natuurherstelwet nu alle ecosystemen bestrijkt.

Op vrijdag 5 mei klopte de EVP-partijraad dat standpunt af op haar vergadering in München. Voor de EVP zijn de reductiedoelstellingen immers niet haalbaar en voorziet het voorstel geen haalbare alternatieven voor de landbouwsector. Op initiatief van de EVP vond een plenair debat plaats deze week in Straatsburg over het strategisch belang van een veerkrachtige landbouwsector in Europa.

Mijn standpunt is duidelijk. Ik verwerp de natuurherstelwet zoals ze vandaag op tafel ligt. Dit voorstel verplicht Europese boeren om 10% van hun landbouwgrond in te vullen met landschapselementen met hoge diversiteitswaarde en dus de facto uit productie te halen.

Met deze en andere maatregelen verdwijnt in Vlaanderen potentieel 172.000 hectare aan bruikbare landbouwgrond. De juridische afdwingbaarheid van alle targets gekoppeld aan de sterk verstedelijkte context van Vlaanderen veroorzaken een potentieel erg grote impact op het vergunningenbeleid voor landbouw, nijverheid en bewoning.

Voor mijn partij cd&v is het duidelijk. Wij steunen geen voorstel dat het einde van de boerenstiel zou betekenen voor veel van onze Vlaamse landbouwers.  Wij steunen geen beleid dat tot een bureaucratische nachtmerrie leidt, voedselproductie doet afnemen en een XXL-stikstof crisis veroorzaakt.

De Europese Commissie deed geen enkele moeite om de gevolgen in kaart te brengen. We spreken potentieel over meer faillissementen, minder landbouwers en een rentabiliteit die nog verder onder druk komt te staan.

De Europese Commissie moet grondig haar huiswerk opnieuw doen zodat zij tot dezelfde conclusie kan komen die ik al vaststel op het terrein. Boeren willen de groene transitie maken, maar enkel op voorwaarde dat er voorspelbare, stimulerende en haalbare wetgeving is.