By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Diepe en gevaarlijke crisis in Libanon

14
.
09
Buitenlandse Zaken

De crisis in Libanon is een diepe en gevaarlijke crisis, met een nefaste weerslag op de samenleving en met grote risico’s voor noodzakelijke evenwichten en stabiliteit in de regio.  Libanon is een cruciale partner in het Zuidelijk Nabuurschapsbeleid, en er zijn vele redenen waarom het land meer aandacht en concrete engagementen van de Europese Unie verdient.

Ons engagement tegenover Libanon moet voelbaar zijn in humanitaire bijstand voor de noodlijdende bevolking. In bijdragen tot het vrijwaren van stabiliteit, veiligheid en soevereiniteit van het land. En in het herstel van de democratie en de rechtsstaat en van het politiek bestuur.

Met de vorming van een nieuwe regering is een eerste betekenisvolle stap gezet.  Nu moet er vooral over gewaakt worden dat de parlementsverkiezingen zoals voorzien effectief zullen doorgaan in mei 2022. En we moeten er voor zorgen - samen met bevoegde en betrouwbare partners in de internationale gemeenschap - dat de verkiezingen beantwoorden aan de normen van een democratisch verkiezingsproces en bovendien een behoorlijk verloop krijgen.  

Onze ervaringen in Afghanistan leren ons veel.  Eén van de lessen die we hebben geleerd is dat de evacuatie van eigen mensen geen evacuatie van onze verantwoordelijkheden mag zijn - niet in Afghanistan maar ook niet in andere kritische regio’s waar wij met onze ambities van ‘global actor’ veel te betekenen hebben en het verschil kunnen maken.  Ons beleid en onze relaties moeten erop gericht zijn om door bijstand en samenwerking tot hervormingen te komen die het land en de regio meer stabiliteit, veiligheid en welvaart geven. Daarom is het ook van fundamenteel belang dat Libanon zoveel mogelijk wordt bevrijd van buitenlandse invloeden die een bijkomende ernstige bedreiging kunnen vormen voor stabiliteit en vrede in de ganse regio.