By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Bescherming van onze Europese buitengrenzen

06
.
07
Burgerlijke Vrijheden

We moeten onze Europese buitengrenzen doeltreffend beheren. Enkel zo kunnen we zorgen voor een robuust intern systeem dat gebaseerd is op vertrouwen, solidariteit en verantwoordelijkheid. Dit is van cruciaal belang in de strijd tegen - al dan niet politiek gestuurde - illegale migratie, terrorisme en zware criminaliteit. Tegelijk hebben we nood aan een geharmoniseerde aanpak voor visa's. Dit is de enige manier om het volle potentieel van Schengen te benutten zonder te raken aan de integriteit en de interne veiligheid van onze burgers.

Ik ben dan ook uitermate tevreden dat we vandaag het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa's goedkeuren. Deze middelen moeten de lidstaten helpen die worden geconfronteerd met uitdagingen aan de buitengrenzen. De fondsen moeten onder meer worden ingezet om de digitalisering te versnellen zodat procedures sneller en correct kunnen verlopen.

Laat ons dit moment ook aangrijpen om de lidstaten nogmaals op te roepen werk te maken van meer Europese samenwerking. Het gecontroleerd beheren van migratiestromen zal enkel slagen met gebundelde krachten. Maak er werk van!